آیا شما مالک این کسب و کار هستید؟

کلمپه کابک


شرح کسب و کار

تولید کلمپه در چهار مدل و با مغزی خرما خالص

خدمات این کسب و کار

ایران رفرنس -مرجع مشاغل ایران